Χωρίς διαφημίσεις!
After Party Radio
Χωρίς διαφημίσεις! After Party Radio
Galaxy Radio
106.1
Galaxy Radio 106.1

Πάτρα: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Πάτρα: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 17η Μαρτίου 2020, ημέρα Tρίτη και ώρα 12:00, συνεδριάζει η Επιτροπή με τα παρακάτω θέματα:

 • Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση της αριθ. 165/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης-Καρναβάλι Πάτρας, η οποία αφορά στην έγκριση του πίνακα Στοχοθεσίας της Α΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020 (εισηγήτρια: Η.Ε. Κουρή – Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κ.Ε. Καρναβάλι Πάτρας)
 • Έγκριση της υπ’ αριθ. 123/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας που αφορά στην Β΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 (εισηγητής: Π. Βάης – Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)
 • Έγκριση του πρακτικού του Γνωμοδοτικού οργάνου της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Τμήμα Σχεδιασμού Μελετών και Ελέγχου και τούτου, κατακύρωση μέρους της «Προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων και των Νομικών του Προσώπων» και συγκεκριμένα για τα Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄ της αριθ. 2/2019 Μελέτης (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • Έγκριση του από 9/03/2020 πρακτικού του αρμοδίου Γνωμοδοτικού οργάνου και κατακύρωση του ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια Φρέσκου Παστεριωμένου Γάλακτος ως μέσο προστασίας δικαιούχων εργαζομένων του Δήμου Πατρέων & της Δημοτικής Βιβλιοθήκης – Πολιτιστικός Οργανισμός Δ. Πατρέων" (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 • α) Έγκριση των από 25-2-2020 και 10-3-2020 πρακτικών του αρμόδιου Γνωμοδοτικού Οργάνου, β) Αποκλεισμός του συμμετέχοντα φορέα: «Ι ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ», από την διαγωνιστική διαδικασία, γ) Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων, του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων – Β΄ Φάση 2019, συνολικού προϋπολογισμού 678.539,16 € (με Φ.Π.Α. 24%) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΚΤΙΚΟΥ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΡΙΟΥ 2019» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ & ΝΟΤΙΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙΔΑΣ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ-ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ 2019» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Σύνταξη όρων διακήρυξης εκμίσθωσης χώρου, εμβαδού 14 τ.μ., εντός κλειστού Γυμναστηρίου Ροϊτίκων, ιδιοκτησίας Δήμου Πατρέων, ευρισκομένου επί των οδών Αγίας Μαρίνας και Μελίνας Μερκούρη, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως ως κυλικείο κατά την διάρκεια προπονήσεων, αγώνων και εκδηλώσεων εντός του κλειστού Γυμναστηρίου» (εισηγητής: Μ. Αναστασίου, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτισης των όρων διακήρυξης και καθορισμού κριτηρίου κατακύρωσης του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ», στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πράξης με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πάτρας» για τη δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου (Open Mall) στην πόλη της Πάτρας, στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020», συνολικού ποσού 44.640,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3/2020 Διακήρυξη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)
 • Συγκρότηση εκ νέου της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για το 2020 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Σύσταση γνωμοδοτικού οργάνου (τριμελή επιτροπή) για την διεξαγωγή διαγωνισμού της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΛΟΓΟΥ & ΤΕΧΝΗΣ», με προϋπολογισμό μελέτης 116.916,87 €, χωρίς ΦΠΑ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση χώρων Παλαιών Σφαγείων σε χώρους δημιουργικής βιομηχανίας με ειδίκευση στο Πατρινό Καρναβάλι (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν έξοδα για εκτυπώσεις δικαστικών αποφάσεων, πρακτικών κ.λ.π. (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Χρ. Κουτρουμπή – Τέλος και Πρόστιμο ετών 93-97) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Σπ. Ηλιόπουλος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Ι. Αγγελακόπουλος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Α. Αποστολόπουλος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Γ. Κονταρίνης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Α. Κουτσούκος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Ι. Κοτσίρης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Ι. Τζούδα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Α. Μενυχτα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Δ. Ξυπολιάς) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Κ. Κλαουδάτος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής (Β. Καλαχάνη) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Πηγή

Διαβάστε Επίσης